"Tysiącletnia WIślica - śladami świetności - urządzenie ścieżki historycznej (2010)

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce

Zadania projektowe:
- Przebudowa Rynku i Placu Solnego
- Przebudowa i remont nawierzchni dróg od Pl. Solnego do "Psiej Górki" oraz w ciągu ul. Podgrodzie
- Budowa ścieżki - ciągu pieszego od Psiej Górki do Grodziska wzdłuż Starorzecza rz.Nidy
- Budowa kładki pieszej nad Starorzeczem
- Remont i rozbudowa Pawilonu Archeologicznego
- Iluminacja Kolegiaty
- Remont szaletu publicznego

 


     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i