Analiza urbanistyczna wraz z koncepcją zagospodarowania terenów dworca PKP w Kielcach (2007)

Współpraca z Pracownią Projektową Regina Kozakiewicz Opałka, Kielce oraz arch. Ernestem Łysakiem
 


     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i