Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
przy ul. Przypkowskiego w Jędrzejowie
o pow. 496m2 w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, (2010)

Inwestor: Miasto Jędrzejów
 
     
 
z i k    s t u d i o    a r c h i t e k t u r y    i    u r b a n i s t y k i